Image

אודות הלשכה הגדולה ״ירושלים״

הלשכה הגדולה "ירושלים" קמה בשנת 2012, והיא שמה לה למטרה לפעול למען עידוד זכויות האדם והרוח של "הנאורות הקלאסית" (המאה ה-18), תוך שילובה עם "הנאורות החדשה" בת ימינו.

הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים" במדינת ישראל מאמינים בחשיבותם העליונה של המוסר, הצדק, זכויות האדם, והידע האנושי. כמו כן, חשובים בה במידה: כיבוד הזולת, ביעור הבערות, חופש המחשבה וחירות הפרט. הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים" שואפים ליישם את כול האמור לעיל, למען רווחת האנושות.

לשכות ומפעלי המסדר

Image

הלשכה הגדולה ״ירושלים״

Image

לשכת ארזים מס׳ 2

Image

לשכת נחשון מס׳ 1

Image

לשכת כרמים מס׳ 4

Image

לשכת מאורות מס׳ 3

Image

לשכת הנשיאים ע״ש אלי כהן הי״ד מס׳ 7

Image

לשכת אירוס הארגמן מס׳ 5

Image

לשכת בראשית מס׳ 9

Image

לשכת הרמוניה מס׳ 8

המסתורין והעמימות לגבי מסדר הבונים החופשיים רבים מאלה שבמציאות..

הבנייה החופשית, עוסקת אמנם בטקסים הלקוחים מן העבר, אך אלה אינם חזות הכול. כדי להיות בונה חופשי, עליך לדעת ולהבין את תפיסת העולם והרעיונות המובילים את המסדר. מסדר זה החל דרכו כשהוא נישא על גבי רוח "המהפכה המדעית" ו"הנאורות" ("תנועת ההשכלה"), ואף הוביל אותן. הבנייה החופשית הסתמכה על תפיסות עולם של פילוסופים דגולים, ושמה לעצמה לקדם מטרות מספר, ביניהן: מגוון זכויות האדם, כמו, הזכות לביטוי, לקניין, לשוויון, מניעת כפייה לסוגיה, הזכות לתנאי מחייה טובים, השאיפה לביטוי אמיתי של אחווה, עידוד וקידום הידע, החינוך, ההשכלה והמלחמה בבורות ובבערות .

עם השנים התפשטה הבנייה החופשית ברחבי תבל ואף התפצלה לזרמים שונים, תוך שמירה על מטרות היסוד.בעולם ובארץ התפתחו זרמים של בניה חופשית מעורבת (גברים ונשים או נשים בלבד) בשונה מן הזרמים הקלאסיים של גברים בלבד. בארץ ישראל ובמדינת ישראל היא קיימת כמאה וחמישים שנה .

Image

הנהלת הלשכה הגדולה ״ירושלים״

Image

האח המ.ב. אלון גרוס - הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה ״ירושלים״

Image

האח המ.ב. דוד לאופר - הנשיא הגדול שקדם

Image

האח המ.מ. אביעד יערי - משנה לנשיא גדול

Image

האח המ.מ. יוסף בן גלית - מפקח שני גדול ומידען גדול

Image

סגן הנשיא גדול

Image

האח המ.מ. עידן אנשל - מזכיר גדול

Image

האח המ.מ. עמי ניסימוב - מנהל המערך הפרסומי

Image

האח המ.מ. אלעד כהן - מפקח ראשון גדול

Image

האח המ.מ. איתן חיימוביץ' - גזבר גדול

Image

האח המ.מ. עובד כהן - מנהל המכון ללימודים

Image

האח המ.מ. ארז מודעי - יועץ משפטי גדול