Image

אודות הלשכה הגדולה ״ירושלים״

   הלשכה הגדולה "ירושלים" קמה בשנת 2012, והיא שמה לה למטרה לפעול למען עידוד זכויות האדם והרוח של "הנאורות הקלאסית" (המאה ה-18), תוך שילובה עם "הנאורות החדשה" בת ימינו.

הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים" במדינת ישראל מאמינים בחשיבותם העליונה של המוסר, הצדק, זכויות האדם, והידע האנושי. כמו כן, חשובים בה במידה: כיבוד הזולת, ביעור הבערות, חופש המחשבה וחירות הפרט.

הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים" שואפים ליישם את כול האמור לעיל, למען רווחת האנושות.
Image

לשכות ומפעלי המסדר

Image

הלשכה הגדולה ״ירושלים״

Image

לשכת נחשון מס׳ 1

Image

לשכת מאורות מס׳ 3

Image

לשכת אירוס הארגמן מס׳ 5

Image

לשכת הרמוניה מס׳ 8

Image

לשכת ארזים מס׳ 2

Image

לשכת כרמים מס׳ 4

Image

לשכת אלי כהן הי"ד מס׳ 7

Image

לשכת בראשית מס׳ 9

המסתורין והעמימות לגבי מסדר הבונים החופשיים רבים מאלה שבמציאות...

   הבנייה החופשית, עוסקת אמנם בטקסים הלקוחים מן העבר, אך אלה אינם חזות הכול. כדי להיות בונה חופשי, עליך לדעת ולהבין את תפיסת העולם והרעיונות המובילים את המסדר. מסדר זה החל דרכו כשהוא נישא על גבי רוח "המהפכה המדעית" ו"הנאורות" ("תנועת ההשכלה"), ואף הוביל אותן. הבנייה החופשית הסתמכה על תפיסות עולם של פילוסופים דגולים, ושמה לעצמה לקדם מטרות מספר, ביניהן: מגוון זכויות האדם, כמו, הזכות לביטוי, לקניין, לשוויון, מניעת כפייה לסוגיה, הזכות לתנאי מחייה טובים, השאיפה לביטוי אמיתי של אחווה, עידוד וקידום הידע, החינוך, ההשכלה והמלחמה בבורות ובבערות .

עם השנים התפשטה הבנייה החופשית ברחבי תבל ואף התפצלה לזרמים שונים, תוך שמירה על מטרות היסוד.בעולם ובארץ התפתחו זרמים של בנייה חופשית מעורבת (גברים ונשים או נשים בלבד) בשונה מן הזרמים הקלאסיים של גברים בלבד. בארץ ישראל ובמדינת ישראל היא קיימת כמאה וחמישים שנה .

Image

הנהלת הלשכה הגדולה ״ירושלים״

האח המ.ב. אביעד יערי
האח המ.ב. אביעד יעריהנשיא הגדול של הלשכה הגדולה ״ירושלים״
האח המ.ב. אלון גרוס
האח המ.ב. אלון גרוסהנשיא הגדול שקדם
האח המ.מ. לירן רנרט
האח המ.מ. לירן רנרטמשנה לנשיא גדול
האח המ.מ. עמי ניסימוב
האח המ.מ. עמי ניסימובמפקח ראשון גדול
האח המ.מ. אסף נווה
האח המ.מ. אסף נווהמזכיר גדול
האח המ.מ עמיחי פרץ קלופשטוק
האח המ.מ עמיחי פרץ קלופשטוקמנהל המכון ללימודים ע"ש מוטי צבירן
האח המ.מ. יוסף בן גלית
האח המ.מ. יוסף בן גליתמידען גדול, מנהל קשרי לשכות חוץ
האח המ.מ. נתן גרשוני
האח המ.מ. נתן גרשונינואם גדול
האח המ.מ. עובד כהן
האח המ.מ. עובד כהןסגן הנשיא גדול
האח המ.מ. רון סבו
האח המ.מ. רון סבומפקח שני גדול
האח המ.מ. איתן חיימוביץ'
האח המ.מ. איתן חיימוביץ'גזבר גדול
האח המ.מ אפרי אקרלינג
האח המ.מ אפרי אקרלינגמנהל המרכז לחברה וקהילה
האח המ.מ. ארז מודעי
האח המ.מ. ארז מודעייועץ משפטי גדול