Image

הלשכה הגדולה "ירושלים"
של בונים חופשיים במדינת ישראל

   הלשכה הגדולה "ירושלים" של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל הינה לשכה גדולה א-רגולטורית של בונים חופשיים הפועלת במדינת ישראל מאז שנת 2012.

הלשכה מקיימת פעילות שוטפת ותחת חסותה פועלות 7 לשכות בנות הממוקמות במדינת ישראל מהצפון ועד המרכז.

בנוסף תחת חסותה של הלשכה הגדולה "י-ם" פועלת המועצה הגדולה י-ם של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל.

ללשכה הגדולה "ירושלים" הכרות בינלאומיות רבות ואחיה נהנים מתמיכה בינלאומית רחבה.
Image
היחידה לפרויקטים מיוחדים
Image

   הלשכה-הגדולה "ירושלים" מקיימת מעת לעת פרויקטים מיוחדים. פרויקטים אלה מקיפים את כל תחומי הפעילות של הלשכה-הגדולה":ירושלים", במשך השנה כולה.

היחידה לפרויקטים מיוחדים הוקמה כגוף מוביל של הלשכה-הגדולה "ירושלים" המתמחה בתחום ייחודי וחשוב זה.

המכון הבין-לאומי ע"ש מוטי צבירן ז"ל
Image
   ההשכלה והתרבות של הבנייה החופשית הינם ה"דם" הזורם בעורקיה של הבנייה החופשית. הלשכה-הגדולה "ירושלים" כגוף מוביל של הבנייה החופשית, מודעת לחשיבות של רעיון, הלימוד והטקס והשתלבותם זה בזה.
כפועל יוצא מאלה, הוקם "המכון הבין-לאומי ללימוד וחקר הבנייה החופשית ע"ש מוטי צבירן", אשר פעילותו תקיף את כל התחום הרעיוני-השכלתי של הלשכה הגדולה.
המרכז לחברה וקהילה
Image

הקהילה והחברה אשר מחוץ למסדר, מהווים את הסביבה והתשתית האנושית של הבנייה החופשית.

הלשכה-הגדולה "ירושלים" כגוף מוביל של הבנייה החופשית, מודעת לצורך המוסרי - הומאני לסייע לקהילה במגוון של דרכים.

מגוון הפעילויות של המרכז לחברה וקהילה תהיה תרומתה של הלשכה-הגדולה "ירושלים" לקהילה.

Image

   הבנייה החופשית היא ארגון וולונטרי הקיים מזה 300 שנה (מאז שנת 1717). הבנייה החופשית משתמשת בטקסים, אלגוריות וסמלים הלקוחים מהעבר על מנת לעודד את האחים לערכים של מוסר, צדק, זכויות אדם וידע אנושי. הבנייה החופשית שואפת ל: כיבוד הזולת, ביעור הבערות, חופש המחשבה, וחירות הפרט. וזאת על מנת לשפר את רווחת האנושות כולה.

מסדר הבונים החופשיים החל את דרכו בתקופת המהפכה המדעית ותנעות ההשכלה ואף עזר להוביל מהפכות חשובות אלו. מסדר הבונים החופשיים התפשט והתרחב לכל רחבי תבל ונכון להיום לפי ההערכות שונות ישנם בסיביבות 2 מיליון אחים המשתייכים לזרמים שונים של בנייה חופשית.

במדינת ישראל ניתן לעקוב אחרי ההיסטוריה של הבנייה החופשית בסביבות 100 שנה אחורה ולפי ההערכות ישנם כמה אלפי אחים המשתייכים לזרמים שונים של בנייה חופשית במדינת ישראל.